OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I GWARANCJI OBOWIĄZUJĄCE PRZY UMOWACH SPRZEDAŻY I UMOWACH RAMOWYCH ZAWIERANYCH PRZEZ TROX BSH TECHNIK POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ UL. KOLEJOWA 13, STARA IWICZNA 05-500 PIASECZNO OD DNIA 01.10.2019

§ 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i gwarancji (dalej „OWSIG”) stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, ze zm. dalej „KC”) i w powyższym zakresie określają i regulują warunki i zasady zawierania, obowiązywania oraz realizacji umów sprzedaży oraz umów o współpracy (w tym m in. umów ramowych dotyczących sprzedaży i podwykonawstwa) zawieranych przez spółkę TROX BSH Technik Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kolejowa 13, Stara Iwiczna 05-500 Piaseczno wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183704 prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO posiadającą NIP 1130337767 z kapitałem zakładowym w wysokości 250.000 zł (dalej zwanym „TROX BSH” lub zamiennie „Sprzedającym”) jako Sprzedającego towarów, których sprzedaż stanowi przedmiot działalności TROX BSH, a w szczególności wentylatorów, systemów wentylacji, systemów klimatyzacji oraz innych towarów związanych z budownictwem, wyposażeniem budynków oraz systemów przeciwpożarowych dla obiektów budowlanych, zwanych w dalej „Towarami”.

2. W niniejszych OWSIG kupujący będący stroną umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów KC, zawartej z TROX BSH lub podmiot zainteresowany zawarciem z TROX BSH umowy sprzedaży będzie dalej zwany „Kupującym”.

3. W niniejszych OWSIG Sprzedający i Kupujący będący stronami danej umowy sprzedaży będą zwani dalej łącznie „Stronami”.

4. Postanowienia OWSIG stanowią każdorazowo integralną część zawieranych przez Sprzedającego umów sprzedaży Towarów, chyba, że Strony na mocy wyraźnych pisemnych uzgodnień postanowią odmiennie. W powyższym zakresie wszelkie zmiany oraz/lub dodatkowe uzgodnienia, uzupełnienia, wyłączenia, zawieszenia postanowień niniejszych OWSIG wymagają uprzedniej zgody obu Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 2 ZAWARCIE UMOWY

1. Biorąc pod uwagę fakt, że Sprzedający w ramach swojej działalności zawiera umowy sprzedaży na szereg sposobów, postanowienia OWSIG dotyczące sposobu zawierania umów sprzedaży będą wiążące, jeżeli Strony nie ustaliły zasad odmiennych.

2. Prezentowane przez Sprzedającego reklamy, ogłoszenia, cenniki i inne informacje dotyczące Towarów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów KC, chyba że Sprzedający wyraźnie zastrzegł odmiennie.

3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia do realizacji przez Sprzedającego zamówienia Kupującego.

4. Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej lub e-mailem na udostępniony w tym celu odpowiednio adres pocztowy lub adres e-mail jednostki organizacyjnej Sprzedającego, do której składane jest zamówienie.

5. Zamówienie złożone przez Kupującego powinno wskazywać:

a - dokładny opis produktu lub usługi (jego typ, numer seryjny, opis produktu, ilość itd. co pozwoli na jednoznaczną identyfikację produktu),

b - miejsce dostawy lub wykonania usługi,

c - osobę upoważnioną do dokonania odbioru produktu lub usługi.

6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji będzie wysłane przez Sprzedającego na adres e-mail, podany w zamówieniu.

7. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia przez Kupującego w szczególności określając:

a - cenę zamówionego produktu lub usługi,

b - termin dostawy produktów lub wykonania usługi,

c - potwierdzenie rodzaju transportu oraz sposobu odbioru lub dostawy,

8. Jeżeli potwierdzenie zamówienia zawiera warunki odmienne od warunków określonych w zamówieniu, potwierdzenie to poczytuje się za ofertę zawarcia umowy sprzedaży złożoną Kupującemu przez Sprzedającego. Jeżeli w terminie 1 dnia od daty doręczenia takiej oferty Kupujący nie odmówi zawarcia umowy w formie w jakiej otrzymał w potwierdzeniu zamówienia, uważa się, że umowa sprzedaży została zawarta na warunkach określonych w ofercie Sprzedającego z uwzględnieniem warunków wskazanych w zamówieniu w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z warunkami wskazanymi w potwierdzeniu zamówienia.

9. Dla swej ważności zamówienie wymaga podpisu (w przypadku formy pisemnej) lub wysłania (w przypadku e-maila) przez osobę lub osoby upoważnione do zawarcia umowy sprzedaży lub składania zamówień w imieniu danej Strony, zgodnie z uprzednio złożonym ogólnym upoważnieniem do składania zamówień i zawierania umów handlowych.

10. Jeżeli Sprzedający nie wyśle Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia oznacza to, że Sprzedający odmówił realizacji zamówienia i zamówienie nie wywiera skutków prawnych, a umowa sprzedaży nie została zawarta, chyba że Sprzedający przystąpił do realizacji zamówienia przed upływem powyższego terminu. W powyższym terminie Kupujący jest związany swoim zamówieniem.

11. Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania lub odmowy realizacji już potwierdzonego zamówienia w przypadkach, na warunkach i zasadach określonych w niniejszych OWSIG.

12. W przypadku gdy składającym zamówienie jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w zamówieniu winna nadto zostać wskazana osoba fizyczna reprezentująca zamawiającego we wszelkich bieżących sprawach wynikających oraz/lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży, a w szczególności uzupełnienia, ograniczenia, rozszerzenia, zmiany lub w inny sposób modyfikacji zamówienia, negocjowania cen Towarów oraz/lub negocjowania warunków dostaw, dokonywania odbiorów Towarów, zgłaszania reklamacji, podpisywania dokumentów, w tym odbioru i podpisywania faktur VAT. W powyższym względzie w przypadku braku odmiennych pisemnych zastrzeżeń w treści zamówienia domniemywa się, że osoba wskazana w zamówieniu upoważniona jest do występowania w imieniu i na rzecz Kupującego w każdej kategorii spraw wynikających lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży.

13. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z datą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia Sprzedającego o przyjęciu zamówienia do realizacji, lub z datą przystąpienia Sprzedającego do realizacji zamówienia.

14. Sprzedający zastrzega sobie uprawnienie do częściowej realizacji złożonego zamówienia, przy jednoczesnym określeniu terminu dostarczenia pozostałej partii zamówionych Towarów.

15. Sprzedający ma prawo uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej wpłaty części bądź całości ceny należnej z tytułu zamówienia przez Kupującego.

16. Cena Towarów ustalana jest każdorazowo na podstawie cennika Sprzedającego z dnia wystawienia faktury lub odrębnej pisemnej oferty Sprzedającego złożonej Kupującemu.

17. Sprzedający zastrzega sobie uprawnienie do dowolnego udzielania opustów, rabatów i organizowania promocji związanych ze sprzedażą Towarów.

§ 3 RODZAJE I WARUNKI DOSTAW

1. Dostawy franco - koszty transportu opłacone do miejsca przeznaczenia:

a dostawa następuje zgodnie z określonym umową terminem dostawy do określonego umową miejsca przeznaczenia,

b Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów Kupującemu przez przewoźnika oraz zawarcia umowy przewozu i opłacenia kosztów załadunku i transportu do miejsca przeznaczenia określonego umową, jeżeli wartość dostawy jest wyższa niż 20 000 zł netto ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

c W przypadku zamówienia poniżej 20 000 zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Kupujący pokrywa koszty dostawy według ceny ustalonej przez Sprzedającego ze spedytorem,

d Pozostałe koszty, w tym koszty wyładunku, oraz ewentualnie koszty przestojów środków transportowych związane z odbiorem oraz/lub rozładunkiem Towarów pokrywa Kupujący,

e Wykonanie umowy przez Sprzedającego następuje z momentem wydania objętych umową Towarów przewoźnikowi. Dostawa zgodnie z warunkami franco jest realizowana, gdy Strony pisemnie uzgodniły taki sposób dostawy,

.

2 Kupujący zobowiązany jest do odbioru objętych umową Towarów w miejscu i terminie ustalonym na dzień odbioru dostawy. W przypadku uchybienia przez Kupującego powyższemu obowiązkowi, Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za składowanie objętych umową Towarów na podstawie otrzymanej faktury wg stawek za składowanie obowiązujących w przedsiębiorstwie Sprzedającego tj. 80 zł netto za 1 dzień, zgodnie z terminem płatności wyszczególnionym na fakturze wystawionej przez Sprzedającego.

3 W przypadku, gdy warunki umowy obejmują dostawę Towarów do miejsca przeznaczenia określonego umową środkami transportu Sprzedającego oraz/lub podmiotów, którym usługę transportową powierzył, na Kupującym spoczywa obowiązek zapewnienia, aby w terminie ustalonym na dzień odbioru w określonym umową miejscu znajdowała się osoba upoważniona przez Kupującego do odbioru Towarów. W przypadku nieobecności osoby upoważnionej Sprzedający ma prawo wydać Towar osobie, która zobowiąże się do jego przyjęcia w imieniu Kupującego. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i ryzyka związane z wydaniem Towarów, w tym ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Towarów obciążają Kupującego.

4 W przypadku gdy pracownicy Sprzedającego oraz/lub osoby, z których pomocą wykonuje umowę oraz/lub pracownicy lub podwykonawcy podmiotów, którym usługę transportową powierzył, pomagają Kupującemu przy rozładunku, względnie składowaniu materiałów, działają oni każdorazowo na ryzyko Kupującego, a nie jako osoby, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający.

5 W cenę sprzedaży wliczony jest koszt opakowania jednorazowego użytku i nie będzie on Kupującemu zwracany w przypadku oddania opakowań Sprzedającemu.

6 Sprzedający zastrzega sobie prawo do oddelegowania dowolnego pracownika Sprzedającego do dokonania kontroli rozładunku Towaru przez Kupującego.

7 Z chwilą wydania Towaru na Kupującego przechodzą ciężary i ryzyka związane z Towarami, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów.

8 Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od niego. W związku ze zmianą terminu dostawy Kupujący nie będzie rościł sobie praw do rekompensaty za poniesione szkody. Sprzedający ma obowiązek poinformowania Kupującego z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem o zmianie terminu dostawy w odniesieniu do pierwotnego terminu dostawy.

§ 4 REKLAMACJE I ZWROT TOWARÓW

1. Kupujący ma obowiązek potwierdzenia odbioru Towarów oraz starannego sprawdzenia ich stanu (odbiór ilościowy i jakościowy) z dołożeniem należytej staranności niezwłocznie po otrzymaniu Towarów, nie później niż w dniu ich otrzymania.

2. Wszelkie niedobory ilościowe dotyczące Towarów winny zostać zgłoszone przez osobę upoważnioną przez Kupującego w dniu odbioru/dostawy Towarów, w formie pisemnego protokołu podpisanego przez osobę upoważnioną przez Kupującego pod rygorem braku skutków prawnych zgłoszenia. W przypadku braków ilościowych protokół musi wskazywać rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym Towarem, a dokumentacją WZ lub/i listem przewozowym.

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń Towarów muszą być zgłoszone przez osobę upoważnioną przez Kupującego w terminie nieprzekraczającym 48 godzin od dnia odbioru/dostawy Towarów, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z załączoną dokumentacją zakupu. W zgłoszeniu Kupujący winien wykazać uszkodzenia Towaru.

4. Reklamacje ilościowe oraz/lub dotyczące mechanicznych uszkodzeń Towarów winny zostać zgłoszone przez osobę upoważnioną przez Kupującego na adres realizującej zamówienie jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa Sprzedającego.

5. Dokumenty WZ lub dokumenty przewozowe bez dodatkowej adnotacji podpisane przez osobę upoważnioną przez Kupującego, stanowią dla Sprzedającego dowód przyjęcia danej partii Towaru bez zastrzeżeń ilościowych oraz uszkodzeń.

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego jedynie z tytułu braków ilościowych Towarów oraz uszkodzeń mechanicznych Towarów występujących w nich przed ich wydaniem Kupującemu, jeżeli takie braki lub uszkodzenia wynikają z okoliczności, za które Sprzedający ponosi odpowiedzialność. W przypadku występowania uszkodzeń mechanicznych Towarów przysługujące Kupującemu roszczenia z tego tytułu mogą polegać na możliwości żądania wydania zamiast Towarów uszkodzonych Towarów wolnych od uszkodzeń lub odpowiedniego obniżenia ceny. Reklamacje ilościowe oraz/lub dotyczące mechanicznych uszkodzeń Towarów Sprzedający rozpatrywał będzie w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 21 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji. Brak odpowiedzi Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający nie uznał reklamacji.

7. W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych Towarów Sprzedający wedle swego wyboru może naprawić uszkodzone Towary, wymienić Towary na wolne od takich uszkodzeń lub odpowiednio obniżyć ich cenę.

8. W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji ilościowej oraz/lub dotyczącej mechanicznych uszkodzeń Towarów, uzupełnienie brakującej ilości oraz/lub wymiana uszkodzonych Towarów nastąpi w terminie uzgodnionym przez przedstawicieli Sprzedającego oraz Kupującego.

9. Do terminów, o których mowa w punktach 6 i 8 powyżej nie wlicza się odpowiednio dnia doręczenia reklamacji oraz dnia uznania reklamacji.

10. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłacenia ceny w ustalonym terminie.

11. Sprzedający zastrzega, że po upływie 7 dni od momentu złożenia zamówienia zwrot Towaru spowodowany błędnymi dyspozycjami Kupującego nie będzie możliwy. Od tego momentu Towar zamówiony będzie dostarczony Kupującemu bez możliwości zwrotu.

§ 5 GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

1. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawane urządzenia. Okres gwarancji dla urządzeń wynosi 20 miesięcy od dnia ich prawidłowego uruchomienia, nie dłużej jednak niż 24 miesięcy od dnia ich dostawy na obiekt wskazany przez Kupującego.

2. Sprzedający udziela Kupującemu 12 miesięcznej gwarancji na sprzedawane części, gwarantując iż będą one wolne od wad materiałowych i wad w wykonaniu oraz zapewnia ich poprawną pracę przy założeniu ich normalnego użycia i użytkowania.

3. Gwarancja ma zastosowanie jedynie do urządzeń, które zostały prawidłowo zainstalowane, uruchomione i eksploatowane zgodnie z warunkami zawartymi w DTR urządzenia.

4. Gwarancja nie dotyczy urządzeń:

- w stosunku do których nie uiszczono w całości zapłaty ceny sprzedaży,

- które zostały naprawiane lub zmieniane bez zgody Sprzedającego,

- które zostały zainstalowane, uruchomione i eksploatowane niezgodnie z DTR urządzenia.

5. Sprzedający odpowiada wyłącznie za wady, które uwidoczniły się w warunkach normalnego używania produktu oraz przy jego właściwym wykorzystaniu, jak też nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zastosowanie lub użytkowanie oferowanych przez siebie produktów.

6. Gwarancja na urządzenia może być przedłużona pod warunkiem zawarcia przez docelowego użytkownika umowy dotyczącej płatnych przeglądów serwisowych wykonywanych przez Sprzedającego lub autoryzowany przez Sprzedającego serwis.

7. Gwarancja na urządzenia RDA, Agregaty wody lodowej, Szafy sterownicze, Szafy klimatyzacji precyzyjnej, „Labcontrol” oraz Centrale wentylacyjne (AHU) jest udzielana tylko i wyłącznie w przypadku uruchomienia oraz wykonywania przeglądów w okresie gwarancji przez autoryzowany Serwis Sprzedającego.

8. Dopłata za przedłużoną gwarancję, stawki za każdy rok powyżej standardowego okresu 2 lat:

a. +0,5% wartości urządzeń za 3 rok gwarancji

b. +1,0% wartości urządzeń za 4 rok gwarancji

c. +1,5% wartości urządzeń za 5 rok gwarancji

d. +2,0% wartości urządzeń za 6 rok gwarancji

e. +2,5% wartości urządzeń za 7 rok gwarancji

f. powyższe stawki są kumulatywne, czyli 6 lat gwarancji to + 5% wartości urządzeń.

9. Częstotliwość przeglądów wynosi, o ile w umowie serwisowej inaczej nie wskazano:

a. Nadciśnienia (RDA) 2/ rok

b. Szafy klimatyzacji precyzyjnej 2–3/ rok

c. Agregaty wody lodowej 2-3/ rok

d. Centrale wentylacyjne ( AHU) 2-3/ rok

e. Klapy ppoż/oddymiające 1/ rok

f. Labcontrol 2/ rok

g. Wentylatory 1-2/ rok

h. Schoolair 2/ rok

i. Detekcja gazu 2/ rok

10. Pierwszy przegląd musi być wykonany nie później niż 6 miesięcy od daty uruchomienia.

11. W przypadku wystąpienia wady, użytkownik niezwłocznie poinformuje o tym Sprzedającego i zaniecha używania urządzenia do czasu naprawy. Usterka może być zdiagnozowana i usunięta na miejscu instalacji urządzenia lub w innym wskazanym przez Sprzedającego miejscu. Sprzedający decyduje według własnego uznania co należy do naprawy lub/i jakie części, których dotyczy ujawniona wada wymagają wymiany.

12. Wada zostanie usunięta przez Sprzedającego w terminie 21 dni, chyba że do jej usunięcia wymagana jest produkcja części. W takim wypadku termin usunięcia wady będzie dłuższy o czas potrzebny na wyprodukowanie i sprowadzenie odpowiedniej części. Sprzedający poinformuje o takiej okoliczności Kupującego.

13. Sprzedający nie będzie odpowiadać za szkody Kupującego wykraczające poza szkodę rzeczywistą (damnum emergens), takie jak utrata zysku, danych, niezrealizowane oszczędności kosztowe lub inne pośrednie straty lub szkody Kupującego.

14. Strony ustalają, iż odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest na mocy art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego wyłączona

§ 6 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Faktura VAT wystawiona zostanie przez Sprzedającego nie później niż 2 dni od momentu odbioru/dostawy Towaru. Zapłata należności za zrealizowane przez Sprzedającego, w całości lub w części zamówienia, winna nastąpić, bez jakichkolwiek potrąceń, każdorazowo w terminie wskazanym na fakturze, przy czym termin ten liczony jest zawsze od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT.

2. Kupujący zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań wobec Sprzedającego za zakupione Towary zgodnie z terminami płatności każdorazowo wyszczególnionymi na fakturze.

3. Kupujący dokonuje płatności na rzecz Sprzedającego przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w danej fakturze.

4. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego.

5. Jeżeli Kupujący opóźnia się w stosunku do Sprzedającego ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, Sprzedający może żądać odsetek za czas opóźnienia. Opóźnienie takie upoważnia również Sprzedającego do natychmiastowego wstrzymania realizacji wszelkich kolejnych dostaw Towarów, w tym odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz/lub wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, do czasu uregulowania całej zaległej należności wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

6. Nie wyłączając innych uprawnień Sprzedającego określonych niniejszymi OWSIG, opóźnienie Kupującego w stosunku do Sprzedającego ze spełnieniem świadczenia pieniężnego o okres przekraczający 14 dni (słownie: czternaście dni) od obowiązującego terminu płatności, upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy sprzedaży bez wyznaczania Kupującemu terminu dodatkowego.

7. Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do potrącenia swoich wierzytelności z wierzytelnościami Sprzedającego.

§ 7 ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. W przypadku dokonywania sprzedaży Towarów w systemie odroczonych terminów płatności, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towarów dostarczanych w wykonaniu umów sprzedaży, do momentu uiszczenia przez Kupującego całej należnej ceny sprzedaży. Dalsza odsprzedaż, użycie, zużycie, obróbka, połączenie, zmniejszenie (wartości/ilości/jakości) dostarczanych Towarów może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy Kupujący wypełni swoje zobowiązania w zakresie zapłaty całej należnej ceny sprzedaży. Kupujący nie jest uprawniony do zastawiania oraz/lub przedstawiania jako zabezpieczenie Towarów dostarczanych w wykonaniu umów sprzedaży, za które nie zapłacił Sprzedającemu całej należnej ceny sprzedaży.

2. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie należnej ceny za Towary dostarczane w wykonaniu umów sprzedaży, Sprzedający ma prawo żądać zwrotu Towarów wydanych. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszelkie takie Towary w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu Sprzedającego; w powyższym zakresie zwrot Towarów obejmuje załadunek, transport i rozładunek w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedającego.

3. Ponadto na żądanie Sprzedającego Kupujący zapłaci mu wynagrodzenie za zużycie lub uszkodzenie zwracanych Towarów, jeżeli po ich zwrocie okaże się, że są one zniszczone lub uszkodzone.

4. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, poinformować Sprzedającego o wszelkich zdarzeniach faktycznych i prawnych oraz/lub działaniach osób trzecich mogących mieć wpływ (tak bezpośredni, jak i pośredni) na wykonanie zobowiązań Kupującego w zakresie terminowej zapłaty ustalonej należnej ceny oraz innych należności wynikających z realizowanych umów sprzedaży, w tym o zajęciu lub możliwości zajęcia Towarów oraz o każdej innej formie naruszenia praw Sprzedającego przez osoby trzecie.

§ 8 SPRZEDAŻ W SYSTEMIE ODROCZONYCH TERMINÓW PŁATNOŚCI/KREDYT KUPIECKI

1. Sprzedaż Towarów w systemie odroczonych terminów płatności w ramach udzielanego Kupującemu limitu kredytu kupieckiego następuje każdorazowo na warunkach i zasadach ustalanych przez Strony w ramach umowy dodatkowej, określającej w szczególności wysokość limitu kredytu kupieckiego, terminy płatności, rodzaj, warunki i zasady zabezpieczenia wierzytelności Sprzedającego z tytułu sprzedaży Towarów w systemie odroczonych terminów płatności w ramach przyznanego Kupującemu limitu kredytu kupieckiego, a w szczególności zabezpieczenia odroczonej zapłaty ceny za Towary oraz/lub innych należności wynikających ze sprzedaży Towarów przez Sprzedającego Kupującemu oraz wszelkich związanych z tym świadczeń ubocznych.

2. W powyższym zakresie każdorazowo wszelkie ewentualne koszty i opłaty, w tym obciążenia publicznoprawne, związane z ustanowieniem uzgodnionych zabezpieczeń oraz zaspokojeniem wierzytelności Sprzedającego ponosi Kupujący, zaś sprzedaż i realizacja dostaw Towarów w systemie odroczonych terminów płatności w ramach przyznanego limitu kredytu kupieckiego następuje nie wcześniej, aniżeli po prawnie skutecznym ustanowieniu uzgodnionego przez Strony zabezpieczenia wierzytelności Sprzedającego z tytułu udzielonego kredytu kupieckiego, w terminach, w sposób i na zasadach uzgodnionych przez Strony w ramach umowy dodatkowej.

3. W przypadku nie ustanowienia w prawnie skuteczny sposób uzgodnionego zabezpieczenia wierzytelności Sprzedającego w terminach, w sposób i na zasadach uzgodnionych przez Strony w ramach umowy dodatkowej, Sprzedającemu przysługuje w każdym czasie uprawnienie do odstąpienia od takiej umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia przez Sprzedającego jakichkolwiek skutków finansowych oraz bez podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego.

§ 9 SIŁA WYŻSZA

1. Siła wyższa oraz/lub inne okoliczności niezależne od Sprzedającego lub jego dostawców, upoważniają Sprzedającego do całkowitego wstrzymania wykonania umów sprzedaży oraz dostaw lub przesunięcia terminu ich wykonania, w zakresie i na okres trwania powstałych przeszkód. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Kupującego w wyniku opóźnienia lub wstrzymania wykonania umów sprzedaży i dostaw z wyżej podanych powodów.

2. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieć będą zdarzenia nadzwyczajne, które są niezależne od woli Stron, których nie można było przewidzieć i które są zewnętrzne w stosunku do Stron.

3. Jeżeli okoliczności siły wyższej będą trwały dłużej niż 14 dni, Strony podejmą decyzje co do możliwości kontynuacji umowy. W przypadku podjęcia decyzji w przedmiocie rozwiązania umowy, rozwiązanie umowy nastąpi bez ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych, z zastrzeżeniem zapłaty przez Kupującego należności za dostarczone i odebrane Towary oraz innych należności wynikających ze zrealizowanych umów sprzedaży.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji przez Kupującego oraz/lub danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach oraz innych materiałach informacyjnych Sprzedającego oraz/lub producentów Towarów, których sprzedaż prowadzi Sprzedający.

2. Propozycje, porady i wskazania inne niż zawarte w katalogach, prospektach oraz innych materiałach informacyjnych Sprzedającego oraz/lub producentów towarów, których sprzedaż prowadzi Sprzedający, wykorzystywane będą przez Kupującego na jego własną odpowiedzialność.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy projektowe oraz/lub wykonawcze Kupującego oraz osób trzecich.

4. W każdym przypadku gdy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających oraz/lub związanych z realizacją umów sprzedaży powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego wobec Kupującego, Sprzedający ponosi odpowiedzialność jedynie za rzeczywistą poniesioną przez Kupującego stratę, z wyłączeniem utraconych korzyści.

5. Bez pisemnej, pod rygorem nieważności, uprzedniej zgody Sprzedającego, Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia, w całości lub w części, praw lub obowiązków wynikających oraz/lub związanych z realizacją umów sprzedaży zawartych między Sprzedawcą, a Kupującym na osoby trzecie.

6. Kupujący oświadcza niniejszym, iż działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie z przepisami dotyczącymi sankcji ekonomicznych i embargo. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie z produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami o kontroli eksportowej i importowej. Kupujący oświadcza, że odbiorcami bezpośrednimi ani końcowymi produktu, nie są żadne z krajów lub podmiotów wykluczonych z handlu przez kompetentne organy Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie lub innych organizacji oraz, że żaden z produktów nie jest produktem podwójnego zastosowania określonym w Rozporządzeniu Rady (WE) NR 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r.tj. produkt nie będzie użyty w celach wojskowych, jak i w jakikolwiek inny sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego.

7. Ponadto, Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Kupującego oświadczenia od odbiorcy bezpośredniego lub końcowego o sposobie wykorzystania danego produktu. Sprzedający może zawiesić wykonywanie swoich zobowiązań dotyczących danej dostawy do czasu uzyskania ww. oświadczenia.

8. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWSIG jest lub będzie nieważne lub bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień OWSIG. W takim przypadku w miejsce nieważnego lub bezskutecznego postanowienia OWSIG do praw i obowiązków Stron umowy sprzedaży zastosowanie mają, wprost lub odpowiednio, bezwzględnie obowiązujące właściwe przepisy prawa.

9. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych między Sprzedawcą, a Kupującym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

10. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami OWSIG do praw i obowiązków Stron zastosowanie mają odpowiednie przepisy KC oraz/lub inne bezwzględnie obowiązujące stosowne przepisy prawa.

11. Wszelkie ewentualne spory oraz/lub roszczenia mogące powstać miedzy Stronami w każdej kategorii spraw wynikających lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umów sprzedaży, w szczególności wynikających lub związanych z zawarciem, treścią, obowiązywaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem lub realizacją zobowiązań wynikających z umów sprzedaży, rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwe sądy powszechne w Warszawie lub według wskazania TROX BSH.

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58