ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - NASZA DEKLARACJA

Nasze cele, nasze działania i osiągnięcia

NASZA WIZJA

Należąca do fundacji Grupa TROX definiuje zrównoważony rozwój jako część swojego korporacyjnego DNA. Od 1951 roku firma TROX skupia się na innowacyjności, trwałości i wydajności - w połączeniu z działaniami odpowiedzialnymi społecznie. TROX GmbH oferuje komponenty i systemy, które optymalnie wykorzystują dostępne zasoby i wnoszą znaczący wkład w ochronę klimatu w całym łańcuchu wartości. Zrównoważony rozwój leży u podstaw naszych działań, jest motorem wzrostu, a jednocześnie stanowi dużą część naszej odpowiedzialności.

„BĘDZIEMY NEUTRALNI KLIMATYCZNIE* 10 LAT PRZED TERMINEM WYMAGANYM PRZEZ UE“

* Zakres 1, 2, 3 w łańcuchu wartości

Zakresy określają obszary, w których przedsiębiorstwa emitują CO2. Zgodnie z protokołem dotyczącym gazów cieplarnianych (protokół GHG) istnieją trzy ustandaryzowane kategorie w łańcuchu wartości:
Zakres 1 obejmuje emisję bezpośrednią wewnątrz przedsiębiorstwa. Zakres 2 rejestruje emisje pośrednie od dostawców energii, a Zakres 3 opisuje emisje z wyższego łańcucha dostaw.NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA* DO 2040!

W firmie TROX odpowiedzialność środowiskowa i społeczna oraz rentowny rozwój nie są sprzecznymi celami, ponieważ ciągłe udoskonalenia zapewniają naszą przyszłą rentowność. Chodzi o coś więcej niż tylko oszczędzanie energii, zmniejszanie zużycia wody czy minimalizację odpadów. Aby spełnić naszą ambicję bycia neutralnym dla klimatu* do 2040 r., konsekwentnie wykorzystujemy wszystkie nasze możliwości w zakresie przedsiębiorczości na drodze do zrównoważonej, produktywnej przyszłości. (* Zakresy 1, 2, 3 w łańcuchu wartości)

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju, jako grupy działającej globalnie, opiera się na 17 celach zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Niektóre z tych celów od dawna wpisują się w nasze wartości, takie jak bardziej zrównoważony rozwój gospodarczy, innowacje techniczne, efektywność energetyczna i co najważniejsze, dobrostan ludzi.

Aktionsfelder SDGs en

STRATEGICZNE POLA DZIAŁANIA

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju 360° obejmuje 6 zdefiniowanych strategicznych obszarów działania, które obejmują prawie wszystkie 17 celów zrównoważonego rozwoju. Aby osiągnąć te cele, chcemy sprostać ogromnym wyzwaniom naszych czasów i odgrywać aktywną rolę w kształtowaniu zrównoważonego życia, pracy i aktywności gospodarczej.

(Duży rysunek)

FIRMA TROX

Firma TROX jest światowym liderem rynku w zakresie rozwoju, produkcji i sprzedaży komponentów, urządzeń i systemów bezpiecznej wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, w tym technologii przeciwpożarowej i oddymiania. Produkty TROX są produkowane w sposób przyjazny dla środowiska, są energooszczędne i zapewniają działanie oparte na zapotrzebowaniu.

Posiadając 33 oddziały w 28 krajach na pięciu kontynentach, 20 zakładów produkcyjnych oraz przedstawicieli i partnerów handlowych, firma jest obecna w ponad 70 krajach. GRUPA TROX zatrudnia obecnie na całym świecie około 4950 pracowników, a jej roczny obrót wynosi około 725 milionów euro.

FUNDACJA HEINZ-TROX-FOUNDATION

Fundacja jest wyrazem dzieła życia jej założyciela, Heinza Troxa. Zakładając fundację w 1991 roku zapewnił dalsze istnienie TROX GmbH jako niezależnej firmy. Celem fundacji jest rozwój projektów naukowych z zakresu techniki wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz wspieranie działalności społecznej i kulturalnej.

Fundacja Heinza Troxa posiada 94% udziałów w spółce TROX GmbH z siedzibą w Neukirchen-Vluyn na lewym brzegu dolnego Renu. Jej podstawowym aktywem są udziały fundacji w GRUPIE TROX; wypłata dywidend stanowi podstawę ekonomiczną jej działalności.

Więcej informacji umieszczono tutaj.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 2022

AKTUALIZOWANY CO ROK - RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Neutralność klimatyczna i zrównoważony rozwój od dawna są mocno zakotwiczone jako cele korporacyjne firmy TROX. Od 2019 roku TROX publikuje roczny raport zrównoważonego rozwoju zawierający kompleksowe informacje na temat osiągniętych sukcesów, a także działań już rozpoczętych i zaplanowanych na przyszłość. Aby zilustrować zaangażowanie firmy TROX, opracowano specjalną formułę klimatyczną.

"TROX to firma o dużym znaczeniu, która działa w sposób zrównoważony w dwóch aspektach – na rzecz zdrowia i środowiska. Jest to zgodne z naszą tradycją, która zawsze skupiała się na jakości, trwałości, wydajności, innowacjach i działaniach odpowiedzialnych społecznie” – wyjaśnia Christine Roßkothen, Head of Corporate Social Responsibility.

Do pobrania: Raport zrównoważonego rozwoju (jęz. angielski)Logistik und Beschaffung

DOSTAWCY

Nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju możemy osiągnąć jedynie przy zaangażowaniu naszych dostawców. W tym celu do 2025 r. sprawdzimy co najmniej 90% wszystkich dostawców pod kątem ich zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie 100% głównych dostawców ma obowiązek w przejrzysty sposób ujawniać swój ślad węglowy w celu oceny ich zrównoważonego rozwoju.

 • Wspieranie naszych dostawców we wdrażaniu i przestrzeganiu wymogów zrównoważonego rozwoju TROX
 • Rozszerzenie pomiaru i oceny zrównoważonego rozwoju naszych dostawców za pośrednictwem platform takich jak IntegrityNext
 • Przegląd wszystkich dostawców poprzez analizę ryzyka
 • Obowiązek dostawców do przestrzegania naszego Kodeksu postępowania dostawców i naszych Ogólnych warunków handlowych

 • Wspólne opracowanie planu działania i środków
 • Zwiększony zakup opakowań nadających się do recyklingu
 • Zwiększona liczba szkoleń w zakresie zrównoważonego rozwoju dla działów zakupów i dostawców
 • "Myśl globalnie – działaj lokalnie"Faworyzowanie lokalnych dostawców w celu ograniczenia emisji CO2 z transportu
 • Zwiększenie wykorzystania zielonej energii i promocja certyfikowanego systemu zarządzania energią u dostawców

PRODUKTY

Znacząca część śladu ekologicznego firmy TROX jest determinowana przez same produkty. Nasze komponenty i systemy zapewniają ludziom czyste i optymalnie przygotowane powietrze do oddychania, maksymalizując jednocześnie bezpieczeństwo (ochrona przeciwpożarowa). Produkty TROX są trwałe, energooszczędne i zrównoważone.

 • Ponad 500 milionów ludzi* na całym świecie korzysta z produktów wentylacyjnych i przeciwpożarowych firmy TROX (*dane szacunkowe na podstawie wielkości naszej sprzedaży)
 • Redukcja zapotrzebowania na energię dzięki regulacji opartej na zapotrzebowaniu
 • Maksymalizacja ogólnej efektywności energetycznej i zasobów
 • Optymalizacja produktów i systemów do pracy przy częściowym obciążeniu
 • BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method) to system certyfikacji oceniający zrównoważony rozwój projektów budowlanych oraz wpływ produktów znajdujących się w budynkach na środowisko. Produkty TROX uzyskały pozytywną ocenę w sześciu z dziewięciu kategorii.

PRODUKCJA

Kładziemy duży nacisk na ostrożne wykorzystanie surowców, energii i wody. Obejmuje to również unikanie odpadów, recykling oraz optymalizację procesów i warunków pracy.

System Produkcji TROX TPS pozwala ulepszać procesy i aspekty zrównoważonego rozwoju we wszystkich zakładach produkcyjnych GRUPY TROX na całym świecie.

 • TPS w celu optymalizacji wszystkich procesów produkcyjnych i procedur administracyjnych
 • System zarządzania TROX jakością, energią, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych i przepływu materiałów
 • Redukcja ścinków i odpadów materiałowych
 • Inwestycje w sprzęt i oprogramowanie do gromadzenia danych dotyczących energii
 • System audytów energetycznych zapewniający większą efektywność energetyczną inwestycji
 • Optymalizacja warunków pracy poprzez ciągłą rejestrację procesu i eliminację potencjalnych zagrożeń

TRANSPORT I LOGISTYKA

Zmniejszenie zużycia CO2 podczas transportu towarów i optymalizacja zasobów materiałów opakowaniowych są dla nas ważneProdukujemy blisko Klienta, łączymy transporty, zwracamy uwagę na wybór środków transportu i optymalizujemy opakowania pod kątem lepszej możliwości transportu.

 • Optymalizacja magazynowania w celu zmniejszenia jednostkowego zużycia energii
 • Rozbudowa zakładów produkcyjnych zmniejszająca odległość od Klienta
 • Minimalizacja tras transportu poprzez tworzenie nowych obiektów produkcyjnych i magazynów
 • Łączenie transportu regionalnego w celu skrócenia tras dostaw
 • Stopniowa redukcja zasobów poprzez opakowania wielokrotnego użytku
 • Stopniowa konwersja floty pojazdów na elektryczną
 • Optymalizacja wewnętrznych tras i procesów produkcyjnych w celu oszczędzania energii

INFRASTRUKTURA

Infrastruktura firmy TROX jest nastawiona na zrównoważony rozwój. Efektywne wykorzystanie energii i wody w budynkach oszczędza zasoby, zmniejsza emisję CO2 i obniża koszty operacyjne.

Aby zapewnić maksymalny recykling i efektywne wykorzystanie zasobów od pierwszej fazy planowany jest także rozwój produktów z wykorzystaniem materiałów nadających się do recyklingu.

 • Konsekwentne przechodzenie na zieloną energię
 • Od pierwszej fazy planowany jest także rozwój produktów z wykorzystaniem materiałów nadających się do recyklingu
 • Kompensacja pozostałej emisji CO2 certyfikatami, patrz plantacja paulowni
 • Konstrukcje drewniane o obniżonej emisji CO2 dla nowych budynków, takich jak TROX HESCO w Szwajcarii, patrz zdjęcie powyżej
 • Produkcja neutralna pod względem emisji CO2 lub co najmniej o obniżonej emisji CO2 w nowych projektach budynków, patrz TROX Auranor w Norwegii
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i wody poprzez kompleksową modernizację budynków
 • Rozszerzenie gromadzenia danych energetycznych w celu zwiększenia efektywności i oceny wpływu procesów na środowisko
 • Opracowanie ujednoliconego, obejmującego całą Grupę systemu gospodarki odpadami
 • Koncepcja i rozwój procesów digitalizacji w celu zwiększenia efektywności i zabezpieczenia przyszłości

SPRAWY SPOŁECZNE

'Punktem odniesienia są ludzie, a ich dobro jest naszym celem.' Konsekwentnie dostosowujemy nasze działania do tej filozofii firmyAby trwale ugruntować pozycję TROX w polityce i społeczeństwie jako najbardziej zrównoważonej firmy w branży, musimy już dziś zainwestować w zabezpieczenie naszej przyszłości.

 • Ciągłe inwestowanie w bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie w miejscu pracy
 • Promowanie doceniania naszych pracowników
 • Rozszerzenie programów szkoleniowych o wysokiej jakości webinary i szkolenia do 2025 roku
 • Promowanie równości płci także na stanowiskach kierowniczych
 • Uczciwe wynagrodzenie dla naszych pracowników na całym świecie
 • Zaangażowanie na rzecz uczciwości, rzetelności i równego traktowania, a także zwalczanie korupcji i dyskryminacji

 • Konsolidacja wartości korporacyjnych firmy poprzez warsztaty
 • Globalna współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i komitetami w celu egzekwowania zrównoważonych standardów jakości, ochrony środowiska i energii w sektorze budowlanym
 • Przejrzysta i zrozumiała komunikacja z naszymi interesariuszami za pośrednictwem mediów cyfrowych, drukowanych i PR
 • Wymiana informacji i wiedzy na temat dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach w oparciu o badania naukowePRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

PLANTACJA PAULOWNI 

Plantacja paulowni to wspólny projekt gospodarstwa Stefana Bonselsa, międzynarodowej GRUPY TROX z Neukirchen-Vluyn oraz parku sieci naukowej bioinnowacji Rheinland e. V. i partnerzy.

Gatunek drzewa pochodzący z Azji, znany jest również jako drzewo kiri. Rośnie szybko, wiąże szczególnie dużą ilość dwutlenku węgla i oferuje inne korzyści, takie jak zastosowanie jako materiał budowlany lub źródło pożywienia.

► Więcej informacji! ►►

*zakresy 1, 2 i 3 w Łańcuchu wartości. 

protokół gazów cieplarnianychODKRYJ PRZYSZŁOŚĆ ZRÓWNOWAŻONYCH BUDYNKÓW Z FIRMĄ TROX

DEKLARACJE EPD FIRMY TROX

Znaczenie zrównoważonego rozwoju w naszym życiu i rola produktów przyjaznych środowisku jest niekwestionowana. Firma TROX, dzięki Deklaracjom Środowiskowym Produktu (EPD), wprowadza Cię w nową erę budownictwa. Dowiedz się wszystkiego o oznakowaniu ekologicznym produktów w firmie TROX, o znaczeniu i zaletach deklaracji EPD oraz o tym, jaki mogą mieć wpływ na zachowania zakupowe.

► Do strony deklaracji EPD! ►►production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58