BLOG EKSPERCKI TROX

 Redakcje branżowe HVAC zapraszamy do publikowania na Waszych łamach naszych artykułów z podpisem:
 "Na podstawie materiałów TROX GROUP".
  W sprawie dodatkowych informacji prasowych oraz zdjęć lepszej rozdzielczości prosimy o kontakt z Biurem Prasowym TROX:
  Marta Błońska
  office-pl@troxgroup.com

PRAWIDŁOWA ZABUDOWA I MONTAŻ WENTYLATORÓW OSIOWYCH

STYCZEŃ 2022

Jak poprawnie zamontować wentylator osiowy, rodzaje zabudowy oraz niezbędne akcesoria dla różnych wariantów montażu. W systemach wentylacji i  klimatyzacji oraz oddymiania wentylator jest sercem systemu. Dlatego bardzo ważnym jest przestrzeganie podstawowych zasad optymalnego doboru i  zabudowy już na etapie projektowania oraz prawidłowego montażu podczas instalacji tych ważnych urządzeń. Aby spełnić nowe, prawne regulacje dotyczące efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych, konieczna jest zoptymalizowana instalacja. Prawidłowy projekt i fachowy montaż są przy tym czynnikami decydującymi o skutecznym działaniu całości oraz mają bardzo duży wpływ na przyszłe koszty eksploatacji.


Architektura obiektu, przepisy budowlane, optymalizacja miejsca itd. stawiają przed nami szereg bardzo trudnych do spełnienia wymagań, które muszą być zrealizowane przez projektanta i wykonawcę. Na koszty eksploatacji mają wpływ nie tylko wybór systemu i urządzeń, lecz również poprawność montażu wszystkich jego elementów. Często wentylatory służą do podstawowej wentylacji obiektu, dlatego też szczególne znaczenie ma tu zużycie energii, idące w setki czy nawet tysiące kilowatogodzin. Oszczędności energii wynikające z prawidłowego doboru/montażu wentylatorów przyniosą wymierne korzyści finansowe oraz pozwolą ochronić środowisko naturalne przed nadmierną emisją dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji do atmosfery.

 Własne laboratorium i stanowisko badawcze wentylatorów oraz stały kontakt z projektantami i wykonawcami pozwalają nam na bazie wieloletnich doświadczeń w realizacji różnorodnych obiektów przedstawić kilka możliwości i podpowiedzi w odniesieniu do sytuacji mogących wystąpić w codziennej praktyce. Poniżej przedstawiamy kilka najczęstszych błędów w zabudowie wentylatorów osiowych wraz z propozycją ich optymalnej/poprawnej zabudowy. 

Stanowisko badań wentylatorów: wg DIN 24 163 pomiar przepływu powietrza i sprężu wg DIN 45635 cz. 9 pomiar hałasu: 

 • Wzorcową zabudowę mamy, gdy po stronie tłocznej i ssawnej występują proste odcinki kanału o długości co najmniej 2,5 x średnica wentylatora. Odstępstwa od tej reguły mogą powodować straty wydajności i sprężu  (rys. 1).


 • Przy zasysaniu swobodnym należy koniecznie stosować zoptymalizowaną dyszę ssawną. Bez dyszy ssawnej drastycznie rosną opory i zwiększa się poziom hałasu. Dla bezpieczeństwa trzeba również zastosować siatkę ochronną na ssaniu (rys. 2.1).


 • Przy napływie z dołu przez strop lub kanał i jeśli występują przepustnice żaluzjowe, powinny to być żaluzje przeciwbieżne dające równomierny napływ na znajdujące się za nimi kierownice powietrza. Dysza ssawna z króćcem elastycznym poprawia napływ powietrza i parametry akustyczne (rys. 3.1).

 • Pokazane podłączenie kanału jest niedopuszczalne (rys. 4). W przypadkach gdy konieczne jest zwiększenie średnicy należy przewidzieć odcinek przejściowy z konfuzorem oraz odcinek prosty o długości 2,5 x D (rys. 4.1).

 • Przy napływie od przodu z komory lub z kanału o średnicy większej niż wentylator, warunki napływu i parametry akustyczne  zdecydowanie poprawia zastosowanie odpowiednio większego króćca elastycznego oraz dyszy (rys. 5.1). Sytuacja wg rys. 5 powoduje duże straty energii i wzrost poziomu hałasu.
 • Jeśli wentylator jest zabudowany bezpośrednio za kolanem gwałtownie spada jego wydajność i wzrasta poziom hałasu (rys. 6). Jeśli nie ma miejsca na kanał o długości 2,5 x D wentylatora należy zastosować w kolanie kierownice powietrza (rozmieszczenie i odstępy (rys. 6.1 oraz 3.1).


 • Króćce elastyczne przed i za wentylatorem muszą być starannie zamontowane zgodnie z ich długością bez przesunięć w kierunku osiowym czy promieniowym. Niedokładny montaż jest źródłem strat wydajności i powoduje wzrost hałasu. 
 • Uwaga! króćce elastyczne nie służą jako kompensata ewentualnych niedokładności montażu.

 • Przy wywiewie swobodnym bezpośrednio z wentylatora stratę miejscową od nagłego zwiększenia przekroju należy obliczyć jako spręż dynamiczny dla danej średnicy. Dla zmniejszenia ciśnienia dynamicznego, zalecamy na tłoczeniu wentylatora montaż kanału o dł. 2,5 x D, a najlepiej dyfuzora.


 • Utrata wydajności spowodowana krótkim dyfuzorem oraz ostro zakończonymi kulisami (rys. 10) może być źródłem niepotrzebnych strat i dodatkowo zmniejszać efekt tłumienia tłumika. W celu poprawienia rozdziału powietrza zaleca się  montaż dyfuzora z rdzeniem wewnętrznym, króćca elastycznego, komory rozprężnej przed tłumikiem oraz kulis z zaokrąglonymi brzegami.
 • Przy zabudowie w komorze muszą być zachowane podane minimalne odstępy wentylatora od ścian, które należy przyjąć > 0,5 x D (rys. 11). Gdy obok siebie pracuje więcej wentylatorów, odległość między sąsiednimi dyszami ssącymi powinna wynosić > 2,5 x D. Na rysunku pokazano też minimalny odstęp serwisowy, który niezbędny jest do prawidłowego serwisu i konserwacji.

 • W komorach ssawnych o różnych dopływach powietrza do wentylatora mogą powstawać silne zawirowania powodujące dużą utratę wydajności. Rozwiązaniem jest  zastosowanie specjalnej kierownicy powietrza o strukturze plastra miodu, która ustabilizuje przepływ i zrównoważy napływ powietrza na wirnik. 
 • W rzeczywistości często widzimy, że wentylatory są tak zabudowane, że wykonanie serwisu czy naprawy jest prawie niemożliwe lub wymaga ogromnych nakładów pracy. Wentylatory są urządzeniami zawierającymi zużywające się elementy, dlatego istotne jest pozostawienie wokół wentylatora koniecznej przestrzeni serwisowej. Przy montażu na dachach, należy pamiętać o montażu wentylatorów na odpowiednio sztywnych płaszczyznach. Pomocne jest też wykonanie wokół i nad wentylatorem pomostu serwisowego. 

Z pewnością nie wyczerpaliśmy wszystkich możliwych sytuacji z praktyki, jednak mamy nadzieję, że zwróciliśmy Państwa uwagę na te problemy, które najczęściej mogą wystąpić i podajemy prawidłowe rozwiązania. Zachęcamy do współpracy z naszymi specjalistami w podobnych i innych nietypowych przypadkach. 


TROX X-FANS Business Development


CZY NALEŻY STOSOWAĆ FILTRY HEPA W STANDARDOWYCH CENTRALACH WENTYLACYJNYCH DLA ZAPEWNIENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI POWIETRZA W POMIESZCZENIACH WENTYLOWANYCH?

GRUDZIEŃ 2021

Stosowanie filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest wymagane między innymi przez „Warunki Techniczne" § 154 p.6. przy użyciu wymienników odzysku ciepła, nagrzewnicy oraz chłodnicy.
W centralach wentylacyjnych należy zastosować przed tymi urządzeniami filtr klasy co najmniej G4 (wg starej normy PN-EN 779). W przypadku centrali wentylacyjnej z nawilżaczem powietrza wg WT należy zainstalować filtr klasy co najmniej F6. Wg wymogów Ecodesign / Ekoprojekt w centrali nawiewno-wywiewnej minimalna klasa filtracji na nawiewie to F7, na wywiewie M5.
Od 2018 r. obowiązuje norma PN-EN 16890, która bardziej szczegółowo precyzuje klasy filtracji wprowadzając dwa parametry: średnicę pyłów [µm] ePM1, ePM2,5, ePM10 oraz skuteczność [%] dla danej średnicy. Bezpośrednie porównanie tych norm jest niemożliwe ze względu na odmienne procedury pomiarowe.


Stosowanie wysokoskutecznych filtrów EPA i HEPA (o skuteczności filtracji od 85 % do 99,995 %) w systemach wentylacyjnych dotyczy najczęściej rozwiązań higienicznych takich jak pomieszczenia sal operacyjnych w szpitalach, produkcja farmaceutyczna, produkcja komponentów elektronicznych itd. Wysokoskuteczne filtry HEPA są poprzedzone najczęściej podwójną filtracją powietrza zwiększającą skuteczność oraz żywotność filtra końcowego. Stosowanie filtrów EPA i HEPA (E10-H14) w standardowych centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych np. do pomieszczeń biurowych nie ma większego uzasadnienia jeśli chodzi o jakość powietrza. Należy również mieć na uwadze aspekty ekonomiczne, gdyż dodatkowy stopień filtracji, a co za tym idzie dodatkowe opory przepływu powietrza [Pa] zwiększa zużycie energii przez wentylatory. Poza tym w trakcie zabrudzenia filtrów zużycie energii systematycznie rośnie. Stosowanie odpowiedniej klasy filtracji, szczególnie powietrza nawiewanego określa projektant instalacji wentylacyjnej na podstawie wymogów higienicznych wentylowanych pomieszczeń oraz wymagań inwestora.
Zdj. 1. Centrala wentylacyjna X-CUBE-CROFCU w wykonaniu higienicznym z regulatorami przepływu powietrza. 

W większości przypadków standardowych central wentylacyjnych w celu spełnienia wysokiej jakości powietrza nawiewanego wystarczy odpowiednio dobrana podwójna filtracja. Poniżej przedstawiony jest przykład zastosowania 2 stopni filtracji w centrali wentylacyjnej TROX X-Cube. Centrala została zainstalowana w centrum Berlina (Neuköln Karl-Marx-Str.). Średnioroczne stężenie pyłów PM10 na zewnątrz w 2016 r. wynosiło: 29 μg/m³ (Źródło Federalna Agencja Środowiska).

Jak widać na przedstawionym przykładzie zastosowanie 2 stopni filtracji ePM1 65 % oraz ePM1 85% zapewniło bardzo skuteczne oczyszczenie powietrza nawiewanego do pomieszczeń.

Do filtracji powietrza w pomieszczeniach czystych (np. sale operacyjne, produkcja leków, laboratoria) najlepiej jest  stosować filtry HEPA umieszczone w specjalistycznych nawiewnikach lub wywiewnikach  wraz z zintegrowaną skrzynką rozprężną oraz systemem mocowania. Stosowanie nawiewników i wywiewników z filtrami HEPA powinno być poprzedzone obróbką powietrza w centrali wentylacyjnej.

Zdj. 2. Zintegrowany filtr HEPA z nawiewnikiem typ TFP f. TROX.

Do standardowych pomieszczeń coraz bardziej popularne stają się rozwiązania z wykorzystaniem lokalnych oczyszczaczy powietrza. Takie urządzenia nie dostarczają powietrza zewnętrznego lecz filtrują powietrze obiegowe.

W związku z pandemią korona wirusa Covid-19 wg najnowszych badań naukowych zwiększenie intensywności wentylacji oraz skuteczna filtracja zwiększa bezpieczeństwo ludzi. Bardzo dobrym i skutecznym rozwiązaniem są np. stacjonarne oczyszczacze powietrza z podwójną filtracją z końcowym filtrem HEPA H13.

Najważniejszymi parametrami tego typu urządzeń są: skuteczność filtracji, szczególnie pyłów ePM1 i ePM2,5, wydajność przepływu powietrza [m3/h], poziom dźwięku [dB(A)] oraz prędkość powietrza [m/s] w strefie przebywania ludzi.  

Zdj. 3. Stacjonarny oczyszczacz powietrza TROX Air Purifier w podwójną filtracją z filtrem HEPA H13.

Podsumowując: stosowanie wysokoskutecznych filtrów HEPA w standardowych centralach wentylacyjnych nie ma większego uzasadnienia technicznego oraz ekonomicznego. Jednakże zawsze trzeba mieć na uwadze preferencje użytkowników oraz specyficzne wymagania danego obiektu. Dla zapewnienie wysokiego stopnia czystości powietrza w typowych pomieszczeniach lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie skutecznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z podwójną filtracją powietrza nawiewanego, filtrem wywiewnym oraz lokalnym oczyszczaczem powietrza. Oprócz wysokiej czystości powietrza w pomieszczeniach należy zapewnić pozostałe parametry jak temperatura, wilgotność oraz prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi przy zachowaniu komfortu akustycznego. 

Autor: Jacek Kidoń, TROX AHU Business Development


podziel stronę

Poleć stronę

Poleć stronę przesyłając link e-mailem.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

podziel stronę

Dziękujemy za polecenie strony!

Twoje polecenie strony zostało wysłane.


Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Kontakt

We are here for you

Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59

Attachment (max. 10MB)

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58 | Fax: +48 22 737 18 59